Inhoudsopgave van het boek

"GOD HEEFT EEN ZOON!"
"Israël in de Schrift en de betekenis van Israël voor de gemeente"

paragraaftitelbladzijde
Hoofdlijnenxv1Inleiding en leeswijzer12Alleen de Schrift7
2.1De Schrift is Gods Woord7
2.1.1God spreekt in de Schrift.7
2.1.2God is waarachtig8
2.1.3God geeft eer en heerlijkheid aan Zijn Zoon9
2.1.4God heeft Zijn Woord gegeven10
2.1.5Gods woord is een licht10
2.1.6Gods woord is heilig11
2.1.7Gods Geest is nodig om de Schrift te verstaan12
2.2Afwijken van Gods Woord is zonde en geeft ellende12
2.3Naast Gods Woord de traditie?143De Schrift19
3.1Relatie tussen het Oude en het Nieuwe Testament19
3.2Het Joodse karakter van de Schrift20
3.3Het gebruik van het woord Israël in de Schrift in relatie tot de verbondstheologie22
3.4Letterlijk lezen en/of vergeestelijken?27
3.4.1Letterlijk lezen27
3.4.2Het gebruik van symbolen in de Schrift28
3.4.3De geestelijke inhoud van een tekst29
3.4.4Meerdere vervullingen van een tekst29
3.4.5Meerdere interpretaties van een tekst30
3.4.6Geestelijke lessen30
3.4.7Geestelijk lezen (vergeestelijken)30
3.4.8Letterlijk lezen èn meervoudige betekenis van begrippen33
3.4.9Letterlijk èn geestelijk lezen34
3.4.10Alleen letterlijk lezen klopt te mooi?39
3.4.11Letterlijk lezen: axioma?39
3.4.12Niet de letter, maar de Geest?40
3.4.13Letterlijk lezen en de relevantie van de Schrift voor ons41
3.4.14Voorbeelden van vergeestelijken43
3.5Israël = Israël !!47
3.6De vervangingstheologie47
3.7Algemene fouten achter de vervangingstheologie494God spreekt in het Oude Testament55
4.1Schriftplaatsen in de Tora55
4.1.1Adam en Eva55
4.1.2Noach58
4.1.3
4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.3.3
Abraham
Abrams roeping
Het evangelie
Het abrahamitisch verbond
60
60
61
62
4.1.4Izak en Jakob64
4.1.5Mozes65
4.1.5.1God leidt het volk Israël uit Egypteland naar het land Kanaän65
4.1.5.2Gods doel66
4.1.5.3De tien woorden67
4.1.5.4Het grote gebod in de wet68
4.1.5.5Het sinaïtisch verbond69
4.1.5.6De sabbat69
4.1.5.7De besnijdenis70
4.1.5.8De tabernakeldienst70
4.1.5.9Zonder bloedstorting geen vergeving71
4.1.5.10De verbondszegen en verbondsvloek71
4.1.5.11Het volk Israël luistert niet naar God72
4.1.5.12De uitverkiezing73
4.1.5.13Voorschrift voor de koning73
4.1.5.14Belofte van een Profeet74
4.1.5.15Vernieuwing van het verbond74
4.1.5.16Het getuigenislied aangaande de toekomst van Israël76
4.2Conclusies n.a.v. de Tora77
4.2.1Het evangelie77
4.2.2De uitverkiezing78
4.2.3De verbonden78
4.2.4De wet79
4.2.5De gemeenschap met God80
4.2.6De Messias80
4.2.7De relatie tussen Israël en de heidenen81
4.3Schriftplaatsen in de Profeten en de Geschriften81
4.3.1Jozua en Richteren81
4.3.2Koningen82
4.3.3Hoofdlijnen in de latere profeten87
4.3.4Hoever reikt de vervulling van de latere profeten?88
4.3.5Ongelooflijk?89
4.3.6Argumenten voor een tweede (en laatste) terugkeer93
4.3.7Jesaja95
4.3.8Jeremia98
4.3.9Ezechiël99
4.3.10Daniël101
4.3.10.1Vier wereldrijken102
4.3.10.2Profetieën die meer betrokken zijn op het Joodse land104
4.4Aarde of land?108
4.4.1Bezit en erfenis110
4.4.2Volken en einden van het land111
4.4.3Zegening van het land113
4.4.4Oordeel over het land113
4.4.5Verwoesting114
4.4.6Getuige114
4.4.7Uitstorting van de Heilige Geest114
4.4.8Het koningschap115
4.4.9Recht en gerechtigheid115
4.4.10Erfenis voor de rechtvaardigen en zachtmoedigen116
4.4.11Het wonen van God116
4.4.12Een nieuw land voor Israël116
4.4.13Hemel, zon, maan en sterren116
4.4.14Relatie tussen Israël en de volken117
4.5Conclusies n.a.v. de Profeten en de Geschriften1185God spreekt in het Nieuwe Testament121
5.1Schriftplaatsen in de Evangeliën en Handelingen121
5.1.1De afkomst van Yeshua HaMashiach121
5.1.2Het doel van de komst van Yeshua HaMashiach122
5.1.3Het koningschap van Yeshua HaMashiach122
5.1.4Johannes de Doper124
5.1.5De doop van Yeshua125
5.1.6De verzoeking van Yeshua125
5.1.7De twee besnijdenissen126
5.1.8De prediking van Yeshua127
5.1.8.1De zaligsprekingen128
5.1.8.2De roeping van het Joodse volk128
5.1.8.3De vervulling van de Tora128
5.1.8.4Uitleg van de Tora130
5.1.8.5Gebed131
5.1.9De inzetting der ouden131
5.1.10De leefwijze van Yeshua133
5.1.11Vieren van de Joodse feesten133
5.1.12"Ik ben"-uitspraken135
5.1.13De macht van Yeshua136
5.1.14Het zegenen van kinderen137
5.1.15De uitzending van de discipelen138
5.1.16De vermenigvuldiging der broden139
5.1.17Voorzegging van de verwoesting van Jeruzalem139
5.1.18De voleinding der eeuwen140
5.1.19De profetische rede141
5.1.20Relatie met de heidenen148
5.1.21Het nieuwe verbond149
5.1.22De kruisiging150
5.1.23De zeven kruiswoorden151
5.1.24De begrafenis152
5.1.25De opstanding152
5.1.26De zendingsopdracht153
5.1.27De hemelvaart en de wederkomst153
5.1.28De uitstorting van de Heilige Geest153
5.1.29De doop157
5.1.30Breken van het brood158
5.1.31Functionerende verbonden158
5.1.32Het ontstaan van in Yeshua gelovende gemeenschappen159
5.1.33Vervolging van de gemeente161
5.1.34Uitstorting van de Heilige Geest op de heidenen162
5.1.35Het ontstaan van christenen164
5.1.36Zending onder de heidenen164
5.1.37Instructie aan de heidenen165
5.1.38Overdoop168
5.1.39Breken met de zonde vanwege het geloof in Yeshua169
5.1.40Het Jood zijn van Paulus, aan het eind van zijn zendingsreizen169
5.2Conclusies n.a.v. de Evangeliën en Handelingen171
5.3Tegenwerpingen en gelijkenissen172
5.4Verbonden en tekenen179
5.5De antichrist183
5.6De bruid190
5.7De opname van de gemeente195
5.8Israël, de volken en de gemeente197
5.8.1Israël en de volken197
5.8.2Diverse bedelingen?198
5.8.3Verzoening en verlossing202
5.8.4De gemeente205
5.8.5Nou en?205
5.8.6Bidden voor Israël209
5.8.7Juichen met Israël209
5.9De heiligen210
5.10Schriftplaatsen in de Brieven213
5.10.1Romeinen213
5.10.2Galaten236
5.10.3Efeze247
5.10.4Hebreën251
5.10.5Kolossensen2616God spreekt nu265
6.1De huidige staat Israël265
6.2Israël: bezet gebied?266
6.3Israël: twee of twaalf stammen?270
6.4Waar waren wij tijdens Auschwitz?271
6.5God spreekt ook nu door Israël274
6.6Israël in de toekomst278
6.7Shalom!2807Uw antwoord281
7.1Eén lichaam... met bloed bevlekt281
7.2Verbonden aan God284
7.3Keuze285
7.4Afstand doen van de gereformeerde leer en elke andere vorm van vervangingstheologie288
7.5Zuiveren van begrippen297
7.6Gehoorzaamheid300
7.7Terugkeer naar God321
7.7.1Verootmoediging321
7.7.2Daad321
7.7.3Schuldbelijdenis voor Israël322
7.7.4Schuldbelijdenis voor God322
7.7.5Doop324
7.7.6Op een nieuwe manier kerk zijn324
7.7.7Juichen met Israël in plaats van Jodenzending328
7.8De bruiloft330
7.9Eén boom332
7.10Opwekking340