Artikelen

Deze pagina bevat diverse artikelen om u te helpen de Bijbel beter te begrijpen. Heeft u vragen? Klik daarvoor hier. Alle artikelen zijn groeiartikelen. Als vele mensen dezelfde vragen hebben, kunnen artikelen worden uitgebreid, of extra artikelen worden geschreven. Als u vindt dat iets in een artikel niet bijbels is, en als u dat overtuigend weet aan te tonen, zal een artikel worden aangepast in overeenstemming met de Bijbel.

De indeling in artikelen kan nog wijzigen.


onder constructie Diverse artikelen zijn nog niet af. Lees de artikelen die wel afzijn, en kom voor meer artikelen over enigetijd nog eens terug!

titelomschrijvingdatum van publikatie datum laatste wijzigingaanvullende informatie

Schepping of evolutie

ScheppingDe schepping gestaafd met diverse vondsten, en de ongeloofwaardigheid en de tegenspraak met de vondsten van de evolutie theorie.komt nog -In dit artikel wordt onderbouwd met diverse vondsten dat de schepping in overeenstemming is met de wetenschap, maar dat het aanhangen van de evolutie een irrationeel geloof is.

De basis van het geloof

Het bestaan van GodHet bestaan van God, gezien vanuit Zijn schepping, Zijn getuigen (Israël), en de profetieën.komt nog -God wordt gezien in Zijn schepping, en de Israëlieten zijn Gods getuigen. Verder de profetieën die voor onze ogen worden vervuld (terugkeer van het volk Israël, herstel van het volk , land en staat).
De basisDe basis is Gods Woord: de Bijbel.komt nog -Is de basis Gods Woord, of niet? Wordt voortdurend verwezen naar kerkvaders, oudvaders, dominees, theologen e.d., of wordt verwezen naar de Bijbel? Als er wordt verwezen naar de Bijbel, staven de aangehaalde teksten dan inderdaad wat wordt beweerd, of hebben de teksten er b.v. niets mee te maken?
Zo wordt voor de kinderdoop b.v. vaak verwezen naar 1 Kor. 7: Omdat de kinderen geheiligd zijn, moeten ze worden 'gedoopt'. 1 Kor. 7 zelf noemt echter nergens de doop. Sterker nog, er staat in dat ook een ongelovige man is geheiligd in zijn gelovige vrouw! Maar niemand trekt daaruit de conclusie dat de ongelovige man daarom zou moeten worden gedoopt! De verwijzing naar 1 Kor. 7 is dan wel een verwijzing naar de Bijbel, maar die verwijzing is voor de kinderdoop niet terecht. Zo zijn er helaas vele misplaatste verwijzingen in allerlei geestelijke geschriften.
De macht van GodHoe machtig is God?komt nog -God heeft alles in Zijn hand. Moest God daarom ook alles predestineren? God is machtiger. God is zo machtig, dat Hij de schepping een zekere vrijheid heeft gegeven, terwijl het God toch niet uit de hand loopt. De God van de Bijbel is daarmee machtiger dan de God van de gereformeerde leer.
Geen vervangingstheologieWat is vervangstheologie, en welke desastreuse uitwerking heeft het.komt nog -Eerst wat het is (de teksten die betrekking hebben op het volk Israël zomaar op ons (de gemeente) betrekken.
Men zegt .../ De Bijbel zegt ...
Diverse voorbeelden van vervangingstheologie.

Uitverkiezing

De aparte plaats van IsraëlDe plaats van Israël ten opzichte van de volken, en de relatie tussen Israël en de gelovigen uit de volken.24 juli 2007 -De aparte plaats van Israël zoals God die aan Israël heeft gegeven vanuit de Bijbel aangetoond.
De uitverkiezingDe uitverkiezing zoals die in de Bijbel staat.komt nog -De uitverkiezing zoals die in de Bijbel staat, en de calvinistische uitverkiezingsleer weerlegd.

Verbond, wet en evangelie

De verbondenDe verbonden die God met Zijn volk Israë heeft gesloten.komt nog -Het abrahamitisch verbond, het sinaïtisch verbond, het davidisch verbond, het nieuwe verbond.
Verbond, wet en evangelieRelatie tussen verbond, wet en evangelie28 april 2008 -De verbonden zijn met Israël gesloten. De wet is aan Israël in het kader van de verbonden gegeven, de genade, de verzoening met God is door het geloof in Jezus Christus. De heidenen delen in deze zegen van het verbond, zoals de Bijbel zegt, maar nergens in de Bijbel wordt een verbond tussen God en heidenen geleerd.
Geloof en uitverkiezingRelatie tussen geloof, evangelie en uitverkiezingkomt nog -De bijbelse uitverkiezing leidt tot een blijmoedig geloof, en heeft er niets mee te maken of men wel mag geloven omdat men niet zeker is over zijn/haar verkiezing.

Jood en heiden

Onderscheid en eenheidHet onderscheid en de eenheid tussen Jood en heiden.komt nog -God heeft Israël uitverkoren, daarom is er onderscheid tussen Jood en heiden. Zowel Jood als heiden delen door het geloofin Jezus Christus in de verzoening met God en de gave van de Heilige Geest, in Jezus de Messias zijn Jood en heiden één
De wetWaaraan moeten wij (heidenen) ons houden?komt nog -Gods geboden voor de Joden, en Gods geboden voor de heidenen, in relatie met het geloof in Jezus Christus.
De noachidische geboden? Moeten wij de Tora onderhouden, omdat wij in Israël zouden zijn ingeënt? Moeten wij de Joodse feesten onderhouden? Of hoeven wij niets te onderhouden?
Sabbat en zondagWat moeten wij onderhouden? De zondag? De sabbat? Allebei? Geen van beiden?24 juli 2007 -Wellicht een verrassende kijk op sabbat en zondag.
Verplichtende redenen om de sabbat te vieren?Moeten wij de sabbat houden?30 maart 2008 -Als wij zicht krijgen op Israël, moeten wij dan ook de sabbat gaan houden?

De doop

De Bijbelse doopDe geloofsdoop.komt nog -De geloofsdoop is de Bijbelse doop, de kinderdoop is onbijbels.
Weerlegging van de kinderdoopWeerlegging van de kinderdoop.komt nog -Alle argumenten voor de kinderdoop worden ontkracht. Heeft u argumenten die nog niet worden behandeld? Dan worden die in een volgende versie weerlegd.

De toekomst van Israël en de volken

Behoud van heel Israël en de volheid der heidenenWant indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden?komt nog -Het behoud van heel Israël gegrond in het Oude Testament en door Paulus herhaald. Het behoud van Israël is de hoop van de wereld, door Jezus de Messias.
De feestenDe Joodse feesten.komt nog -De Joodse feesten hebben een diepe geestelijke en profetische betekenis.
Profetieën voor onze tijdDe vervulling van profetieën in onze tijd.komt nog -In onze tijd krijgen diverse profetieën haar vervulling. In dit artikel worden daarvan een aantal opgenoemd. Heel goed voor uw geloofsleven en vertrouwen op God.
De toekomstige tempelDe toekomstige tempel en offerdienst.komt nog -Vanuit diverse bijbelgedeelten aangetoond dat de tempel weer zal worden herbouwd. Ook zullen offers worden gebracht ter ere van God, terwijl het hele volk Israël dan in Jezus de Messias zal geloven.
De bruidHet nieuwe Jeruzalem.komt nog -De bruid, het vernieuwde Jeruzalem: Israël (de stad Jeruzalem), aangetoond vanuit de Bijbel..

De grote lijn in de Bijbel

De volgende artikelen zijn geschreven als antwoord op reacties op mijn preek: "The Great Reset, een hoopvolle toekomst", zie:In deze preek ik de grote lijn in de Bijbel weer, vanaf Genesis, tot en met de wederkomst en daarna. De tekst van de preek, met de bijbel teksten waarop de preek is gebaseerd, is: Tekst van de preek "The Great Reset, een hoopvolle toekomst".
De bestemde tijdenOver bestemde tijden en tijdsperioden.12 augustus 2022 -Bestemde tijden en tijdsperioden gerelateerd aan de Bijbel.
De opname van de gemeente in Bijbels lichtDe opname van de gemeente weerlegd.12 augustus 2022 -De leer van de opname van de gemeente is wijd en zijd verspreid onder evangelische christenen. Dit artikel toetst deze leer aan de Bijbel, en weerlegt deze leer met diverse argumenten.
Is het Israël van nu Gods volk?Een Bijbelse visie op het Israël van nu.12 augustus 2022 -Dit artikel beantwoordt de vraag of het Israël van nu eigenlijk wel Gods volk is.

Diversen

Vervullen of afschaffen?Vervullen is iets heel anders dan afschaffen Maar vervullingstheorie is vaak synoniem met vervangingstheologie.komt nog -Vervullen is geen afschaffen. Stel dat je je de ene keer op de snelweg keurig aan de snelheid en alle andere regels houd, zodat je pluim krijgt van de politie. Ga je dan de volgende keer 200 km per uur rijden, onder het motto: ik heb de snelheidsregel keurig vervuld, dus die is nu afgeschaft?
De hoerDe ontrouwe kerk.komt nog -Aangewezen vanuit de Bijbel wie de hoer is.
De grote verdrukkingDe eeuwenlange vervolging van het Joodse volk.komt nog -Een heel andere visie dan de 'gebruikelijke' visie in evangelische kringen. Met een ontkrachting van de mythe van een laatste jaarweek en een verdrukking van 3½ jaar.
Bidden voor IsraëlBidden voor Israëlkomt nog -Bidden voor Israël zou elke christen moeten doen.
Gods plan met IsraëlReactie op: Gods plan met Israël, een boek van Ton Stier.24 oktober 2010 -Dit artikel is een reactie op het boek van Ton Stier: Gods plan met Israël. Ton Stier heeft een grote liefde voor de Joden, en heeft een boek geschreven over Gods plan met Israël. Helaas laat hij daarin heel wat steken vallen, en worden mensen daardoor op een dwaalspoor gezet. Deze reactie hoopt dit te corrigeren vanuit de Bijbel.