Toelichting op de geloofsbelijdenis

Natuurlijk mag men het geloof verwoorden. De basis van het geloof kan echter alleen maar de Bijbel zijn, en geen menselijke geschriften naast de Bijbel. De Bijbel is het Woord van God, waar alles in staat, en waarop iedereen ons mag aanspreken. Als men de Bijbel gelooft, dan gelooft men b.v. ook in de schepping (Genesis 1,2) en in de opstanding van Jezus Christus (Lukas 24:34, 1 Korinthe 15:20). En in de opstanding van elk mens uit de dood (1 Korinthe 15:22).

God wil geen menselijke geschriften naast Zijn Woord. Waarom belijdenisgeschriften waarin heel veel goede zaken kunnen staan, maar ook zaken kunnen staan die strijdig zijn met Gods Woord?

Zo is b.v. in de Nederlandse Geloofsbelijdenis te lezen (artikel 25) dat de ceremoniële wet heeft opgehouden met de komst van Christus, waaronder b.v. de tempeldienst en de feesten van Leviticus 23 worden bedoeld. In de Bijbel lezen we echter heel duidelijk op diverse plaatsen van een toekomstige tempel (Jesaja 2:1-4, Micha 1:1-4, Jesaja 56:7, Jesaja 60:1-7,13, Jesaja 66:21, Jeremia 31:14, Jeremia 33:11, Jeremia 33:14-22, Ezechiël 20:40-44, Ezechiël 37:22-28, Ezechiël 40-48, Joël 3:17,18, Zacharia 2:10-13, Zacharia 14:20,21, Maleachi 3:4), en ook op diverse plaatsen dat de feesten ook in de toekomst gevierd zullen blijven worden. Dit lezen we van de sabbat en het feest van de nieuwe maan (Jesaja 66:23), het loofhuttenfeest (Zacharia 14:16), en andere feesten (Ezechiël 45:17-25). Blijkbaar klopt dit artikel niet, ondanks het vele goede wat in deze geloofsbelijdenis is te vinden. In tijd dat die geloofsbelijdenis werd opgesteld, kreeg het geloof in de kerk weer een bijbelse plaats, maar was er nog weinig zicht op Israël. Dit artikel is daarvan een symptoom, in feite is op diverse plaatsen in deze geloofsbelijdenis de invloed van de onbijbelse vervangingstheologie te bespeuren. Zo ook in andere belijdenisgeschriften. Ik geloof graag dat de opsteller van de geloofsbelijdenis een man Gods was, maar toch kan zijn geschrift nooit op dezelfde hoogte staan als het Woord van God. De goede zaken zijn afgeleid uit de Bijbel, laten we daarom de Bijbel en alleen de Bijbel nemen als basis.

Sola Scriptura!