Een hart onder de riem

Mensen die tot een beter verstaan van de Bijbel komen, krijgen vaak allerlei tegenwerpingen te horen. Het valt dan niet altijd mee om daar goed mee om te gaan. Men begint te twijfelen of men het wel goed in de Bijbel leest, en heeft het idee dat men een eenzame weg moet gaan. Zeker als men bijvoorbeeld hoort tot de gereformeerde gezindte, maar door het bestuderen van de Bijbel tot de conclusie is gekomen dat de kinderdoop en de zondagsrust niet in de Bijbel zijn terug te vinden. Vooral als men zich dan wil laten dopen door onderdompeling vanuit het geloof in Jezus Christus (de Bijbelse doop), krijgt men ontzettend veel tegenwerpingen over zich heen. Om die mensen te bemoedigen, zijn hier diverse tegenwerpingen te vinden die de schrijver en anderen te horen hebben gekregen. Zo krijgt men een tegen antwoord aangereikt. En wat nog belangrijker is, men ziet dat anderen dit ook te horen hebben gekregen. Zo kan dit dienen om iemand een hart onder de riem te steken!

De schrijver heeft niet de pretentie om altijd gelijk te hebben. De schrijver wil altijd aanspreekbaar zijn op het Woord van God. Als bijvoorbeeld iemand vanuit de Bijbel aantoont dat er een verbond met de gemeente (kerk) is gesloten, of dat de kinderdoop bijbels is, zal de schrijver zijn mening herzien en herroepen (maar onderzoek eerst de Bijbel, en bekijk alle informatie op deze website). Dit gedeelte wil echter wel allerlei oneigenlijke argumenten aan de kaak stellen. De enige basis van de schrijver (en hopelijk ook van u!) is: de Bijbel.

Tegenwerpingen die uit het leven zijn gegrepen, zijn:

Het is alleen verstandelijk.
Je bent niet geestelijk genoeg.
Alle godzalige oudvaders kunnen het toch niet verkeerd hebben gezien.
De bevinding van Gods volk leert anders.
De Schrift is er niet duidelijk over.
Gods Geest is nodig om de Schrift te verstaan. (1)
Gods Geest is nodig om de Schrift te verstaan. (2)
De Schrift leert anders.
De kinderdoop en de zondag zijn mij zeer dierbaar. Als je daar aan zit ben je een dwaallicht.
Alle oudvaders hebben toch de kinderdoop geleerd?
Denk je nu echt dat je de enige bent die het weet?
Zijn er kerkvaders die ook zo dachten als jij?
Mijn kerk leert totaal anders, dus ik geloof je niet.
Je mening komt niet overeen met de leer en de belijdenisgeschriften.
Je verlaat de traditie. (1)
Je verlaat de traditie. (2)
Je moet niet met hem in discussie gaan, want dan win je het nooit.
In Ezechiël 36:25 staat toch: "Ik zal rein water op u sprengen",
   daarmee vind je de kinderbesprenging toch in de Bijbel?

Dwalingen zoals de wederdoop, chiliastische dromerijen, enzovoorts, zijn toch allang weerlegd?
De Schrift heeft toch de doorgaande lijn van Gods verbond?
Alle dominees kunnen het toch niet verkeerd zien?
Calvijn en Luther leerden anders.
Ons verstand is verduisterd, we hebben uitleggers nodig, zie Filippus en de kamerling.
Wie ben je eigenlijk. We hebben nog nooit van je gehoord.
Heb je theologie gestudeerd?
Misschien heb je gelijk, maar er is toch ook zoiets als pluriformiteit? Laat elke christen gaan naar de gemeente die hem / haar het meeste aanspreekt.
God heeft mij anders geleid.
Je boek is te fel, te stellig.
Ik zie het anders.
Je hebt geen gelijk, omdat je ongelijk hebt.

Het is alleen verstandelijk.

Alsof iemand als Paulus ook niet hele verstandelijke betogen houdt. In de brief aan de Romeinen zit bijvoorbeeld veel verstandelijke argumentatie. Maar iemand die dit zegt kent waarschijnlijk niet hem of haar die deze weg gaat, en zich bijvoorbeeld laat dopen.

Je bent niet geestelijk genoeg.

Ik kom in de Bijbel diverse nuchtere mensen tegen, levend op een concrete aarde, en profeterend over concrete steden en landen. De aarde die door God zeer goed is geschapen (Genesis 1:31) is niet iets minderwaardigs. De Schrift leert het herstel van deze aarde (Handelingen 3:21), niet een vergeestelijking ervan.

Alle godzalige oudvaders kunnen het toch niet verkeerd hebben gezien.

Hetzelfde argument gebruiken de Joden in hun afwijzing van Jezus Christus (Johannes 7:47,48). En ook de Roomse Kerk gebruikte hetzelfde argument in hun afwijzing van de reformatoren. "Tot de wet en tot de getuigenis! zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben." (Jesaja 8:20). Niet de oudvaders die met de kerkvaders Gods Woord vergeestelijkten zijn de norm, maar Gods Woord is de norm.

"Men mag ook gener mensen schriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijk stellen met de Goddelijke Schriften, noch de gewoonte met de waarheid Gods (want de waarheid is boven alles), noch de grote menigte, noch de oudheid, noch de successie van tijden of personen, noch de conciliën, decreten of besluiten" (N.G.B. artikel 7).

De bevinding van Gods volk leert anders.

Ook de bevinding dient te worden getoetst aan de Schrift.

De Schrift is er niet duidelijk over.

De Schrift is over diverse dingen niet duidelijk. Bijvoorbeeld of het gebruik van atoomwapens al dan niet is geoorloofd, of filosofie op middelbare scholen zou moeten worden gedoceerd, enzovoorts. Maar met betrekking van mijn opvatting over wat de Schrift leert is de Schrift juist wèl heel duidelijk. Zo is bijvoorbeeld nergens in de Schrift een verbond met de gemeente te vinden, inderdaad, de Schrift is zeer onduidelijk over dat punt van de gereformeerde leer. Maar dat in de Schrift alle verbonden met Israël zijn gesloten, daar is de Schrift zeer duidelijk over (Romeinen 9:4). En over bijvoorbeeld een uitverkiezing van eeuwigheid is de Schrift zeer onduidelijk. Maar de uitverkiezing van Israël wordt in de Schrift klip en klaar geleerd (Deuteronomium 7:6-8). De vervanging van de sabbat door de zondag is in de Schrift niet terug te vinden, ook in de gereformeerde gezindte wordt toegegeven dat dat een latere ontwikkeling is geweest. (Die latere ontwikkeling liep overigens parallel met de opkomst van de vervangingstheologie). Maar over de sabbat als rustdag is de Schrift niet onduidelijk (Exodus 20:8-11). De Schrift is inderdaad niet duidelijk over de kinderdoop. De kinderdoop is in de Schrift niet terug te vinden. Maar de geloofsdoop komen we in de Schrift diverse keren tegen (Romeinen 6:4).

Kortom, de Schrift geeft inderdaad geen duidelijk basis voor diverse kernpunten van de gereformeerde leer. Maar de Schrift leert duidelijk diverse punten die onverenigbaar zijn met de gereformeerde leer.

Gods Geest is nodig om de Schrift te verstaan. (1)

Zo ervaar ik dat ook!

Gods Geest is nodig om de Schrift te verstaan. (2)

Een schitterend argument om iedereen die op grond van de Schrift een andere mening heeft de mond te snoeren.

De Schrift leert anders.

Dan moeten we met een open Bijbel kijken wat de Schrift leert.

De kinderdoop en de zondag zijn mij zeer dierbaar. Als je daar aan zit ben je een dwaallicht.

Dat is duidelijke taal. Het maakt niet meer uit wat de Schrift zegt, of de Schrift nu kinderdoop of geloofsdoop leert, of de Schrift nu de zondag of de sabbat als rustdag leert, we hebben onze eigen mening, en de Schrift doet er niet toe. Ik voor mij grond mijn geloof echter liever op de Schrift dan op "dierbare" leringen van mensen.

Alle oudvaders hebben toch de kinderdoop geleerd?

Dat vele oudvaders de kinderdoop leerden komt omdat het een overblijfsel is van de Roomse Kerk. Het is echter niet waar dat alle oudvaders de kinderdoop leerden, Spurgeon en Philpot bijvoorbeeld leerden geen kinderdoop.

Denk je nu echt dat je de enige bent die het weet?

Gelukkig niet! Alleen al in Nederland zijn er velen, die de weg maken van de gereformeerde leer naar een evangelische gemeente omdat men vanuit de Bijbel daarin door God wordt geleid. Al de eeuwen door zijn er mensen die deze dingen ook zo hebben gezien, de ene meer, de andere minder. Ik ben blij dat mijn mening aansluit bij de stroming van de messiasbelijdende Joden, want Petrus, Paulus, Johannes, Titus, Timotheus, Matthëus, Marcus, en dergelijke waren allemaal messiasbelijdende Joden, en het is goed om in hun bijbelse spoor verder te gaan. Verder wordt dit argument ook vaak gebruikt als argument voor de kinderbesprenging, zo schuift men dan eventjes al die miljoenen gelovigen die de geloofsdoop aanhangen aan de kant. Hoe moet ik dat noemen: hoogmoed of onkunde?

Zijn er kerkvaders die ook zo dachten als jij?

Ik dank God dat ik (en met mij al vele, vele anderen) in bijbelse zin afwijk van de leringen van de kerkvaders. De kerkvaders leerden de vervangingstheologie, en de vrucht van de prediking van de kerkvaders was dat de kruisvaarders de synagogen verbrandden met de Joden erin, zoals de kerkvaders hadden geleerd. Tussen 400 en 1945 heeft in "christelijk Europa" het bloed van 17 miljoen Joden gevloeid. Moet ik echt zo denken als de kerkvaders (Jakobus 3:11)? Of moet ik mij vastklemmen aan het eeuwige Woord van God, en dus de leer van de kerkvaders verwerpen?
Overigens leerde de allervroegste kerk, namelijk de eerste gemeenten die voorafgingen aan de periode van de kerkvaders, wel de geloofsdoop, het vrederijk, enzovoorts, en kenden die geen kinderbesprenging. Is het niet beter om over een te stemmen met het geloof van de Bijbel en de eerste gemeenten, in plaats van over een te stemmen met een leer toen het zicht op de bijbel vanwege antisemitische invloeden al erg verduisterd was?

Mijn kerk leert totaal anders, dus ik geloof je niet.

Geloof de kerk, of geloof de Schrift.

Je mening komt niet overeen met de leer en de belijdenisgeschriften.

Is dat jammer voor de Schrift, of jammer voor de leer en de belijdenisgeschriften?

Je verlaat de traditie. (1)

Een dubieus argument. Als iemand vanuit bijvoorbeeld het boeddhisme of hindoeïsme tot de gereformeerde gezindte overgaat, hanteert men dan ook dit argument, of juicht men juist toe dat zo iemand tot geloof komt? Maar als iemand vanuit het Woord van God dichter bij God en Zijn Woord komt, en zich dus laat dopen, dan hoort hij / zij dit argument. Gaat het alleen om de traditie, en is de Bijbel niet belangrijk? Dan is het geen wonder dat men die traditie verlaat. Of gaat het echt om de Bijbel? Maar waarom kijkt men dan nooit met een opengeslagen bijbel wat de bijbel zegt?

Je verlaat de traditie. (2)

Een heel armoedig argument. Blijkbaar heeft men vanuit de Bijbel geen antwoord, en daarom moet men zich op de traditie beroepen. In feite heel erg voor die dit zegt, want blijkbaar bouwt die niet op het Woord van God, maar op menselijke geschriften. Het is ook een merkwaardig argument. Want zegt men dit ook tegen iemand die vanuit een heel ander geloof tot de kerk komt van die dit zegt? Ik denk van niet. Dan is het verlaten van de traditie dus niet zo erg. Maar als iemand tot een beter begrip van de Bijbel komt en daarom die kerk verlaat zegt men dit wel. Maar als dat zo is, gaat het blijkbaar toch niet om het verlaten van een traditie! In feite bedoelt men te zeggen dat men meent dat die traditie gegrond is op Gods Woord. Maar laat men zich dan ook beroepen op Gods Woord, in plaats van op de traditie!

Je moet niet met hem in discussie gaan, want dan win je het nooit.

Gemakkelijk! Hierbij geeft men blijkbaar al van tevoren aan, dat men geen bijbelse argumenten heeft.

In Ezechiël 36:25 staat toch: "Ik zal rein water op u sprengen",
   daarmee vind je de kinderbesprenging toch in de Bijbel?

In Ezechiël 36 staat dat heel duidelijk in de context van een nieuwe geest en een nieuw hart. Maar de aanhangers van de kinderdoop leren toch (in het algemeen) niet dat kinderen wedergeboren en tot geloof komen als ze de kinderbesprenging ondergaan? En het is toch niet terecht om dit vers te gebruiken tot staving van de kinderbesprenging, terwijl Ezechiël 36 gaat over de terugkeer van het volk Israël naar hun eigen land, en dit vers spreekt over het geestelijk herstel van Israël?

Dwalingen zoals de wederdoop, chiliastische dromerijen, enzovoorts, zijn toch allang weerlegd?

Het is waar dat men bij mensen die tot een levend geloof komen en zich willen laten dopen, steeds maar weer die wederdopers uit de 16e eeuw uit de kast haalt. Die mensen hadden echter totaal andere gedachten. Waarom gaat men niet serieus in op de argumenten van de gelovigen van nu? Het is ook waar dat men "chiliastische dromerijen" bestreden heeft. Echter niet met een fatsoenlijke bijbelexegese, maar door al de beloften voor Israël die nog in de toekomst liggen te vergeestelijken en op de kerk te betrekken. Kortom, de geloofsdoop en het chiliasme zijn nog nooit weerlegd vanuit de Bijbel. En wat ik ook nog nooit heb gezien is een stuk waarin de gereformeerde leer met een gezonde uitleg vanuit de Bijbel wordt aangetoond. Wanneer men de gereformeerde leer presenteert, haalt men òf geen bijbelteksten aan, òf de bijbelteksten laat men buikspreken.

De Schrift heeft toch de doorgaande lijn van Gods verbond?

Inderdaad! In het Oude Testament worden de verbonden met Israël gesloten, terwijl de zegen wordt beloofd voor alle volken. In het Nieuwe Testament is te zien hoe de zegen tot stand komt en komt tot alle volken in Jezus de Messias, terwijl de verbonden, die bedoeld zijn om het volk Israël apart te zetten als priestervolk, volstrekt niet veranderd worden. Een deel van wat beloofd is in het Oude Testament wordt vervuld (gerealiseerd) in het Nieuwe Testament, en een (groot) deel wacht nog op de vervulling. Maar die beloften of de verbonden worden niet veranderd (Matthëus 5:17). Inderdaad loopt de lijn in de Schrift onveranderd door, het Nieuwe Testament en het Oude Testament verkondigen hetzelfde.

Alle dominees kunnen het toch niet verkeerd zien?

Waarom niet? Van het volk Israël staat geschreven dat ze geen ogen hadden om te zien, noch oren om te horen (Deuteronomium 29:4). Zij hadden hun ogen en oren dicht gedaan (Matthëus 13:14,15). Van de kerk staat geschreven dat ze zou worden afgekapt als ze zou roemen tegen de natuurlijke takken (Romeinen 11:17-21). En de kerk heeft geroemd tegen de takken, zij zei dat het aardse Israël en aardse Jeruzalem geen betekenis meer hadden, dat de kerk in de plaats van Israël was gekomen, dat de beloften en verbonden nu voor het geestelijke Israël, de kerk, was en dat het ging om het hemelse Jeruzalem. Als dan Gods eigen volk Israël vanwege hun afwijken van God getroffen is door een eeuwen en eeuwenlange vloek van blindheid, moeten wij dan denken dat de vloek waarmee Paulus de kerk dreigde, niet in vervulling zou gaan? Zoals God al vanaf het begin duidelijk heeft laten verkondigen: "En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u gering acht" (Genesis 12:3a). (Een vertaling overeenkomstig de hebreeuwse grondtekst).

Als dominee A het verkeerd ziet, en dominee B praat A na, dan ziet ook B het verkeerd. Als zo alle dominees elkaar napraten, zien zij het inderdaad allemaal verkeerd. En de dominees die op grond van de Schrift tot een andere mening komen worden wel uit het kerkverband gezet. En er zijn ook vele dominees die in hun hart een andere mening hebben, maar die vanwege redenen als inkomen, huis, gemeente, enzovoorts er niet voor uit durven komen. Dit is geen valse beschuldiging, dit hoort men van diverse kanten. Verder worden gemakshalve alle dominees die het anders zien buiten beschouwing gelaten (bijvoorbeeld omdat ze in een ander kerkverband of in het buitenland zitten).

En werd een soortgelijk argument niet tegen Luther gebruikt, toen hij in zijn eentje een andere visie had dan de hele Rooms Kerk? (Ook toen was het argument overigens niet terecht, voorafgaand aan Luther waren er al velen geweest, die het in meer of mindere mate zagen zoals Luther). Wat is echter belangrijker: het aantal dominees dat een mening heeft, of de Schrift?

Calvijn en Luther leerden anders.

Staan Calvijn en Luther boven de Schrift?

Ons verstand is verduisterd, we hebben uitleggers nodig, zie Filippus en de kamerling.

Is alleen het verstand van een gelovige die op grond van de Schrift tot andere inzichten komt verduisterd, of geldt dat ook voor het verstand van aanhangers van de belijdenisgeschriften?

De Schrift spreekt over heidenen die niet geloven, en die "verduisterd in het verstand" zijn (Efeze 4:18). In de Schrift wordt van de mensen die de waarheid tegenstaan gezegd dat ze een verdorven verstand hebben (1 Timothëus 6:5, 2 Timothëus 3:8), en van de ongelovigen dat hun verstand en geweten bevlekt zijn (Titus 1:15). Is het juist om deze uitdrukkingen op gelovigen te betrekken? En als het juist is om dit ook op gelovigen te betrekken, omdat Jesaja 25:7 leert dat alle volken onder een zware bedekking leven, dan betekent dit toch dat ook de kerk tot op het herstel van Israël (Jesaja 25:8) in duisternis verkeert, en dat dus juist in onze tijd van het herstel van Israël Gods licht over de Schrift opgaat (Jesaja 60:1-3)? Wat is een betere uitlegger van het Woord dan het Woord zelf (Psalm 119:105) en de Heilige Geest (1 Johannes 2:27)?
De kamerling had niet de hele Bijbel, maar alleen de boekrol Jesaja (Handelingen 8:28), daarom werd Filippus naar hem toegezonden, om hem het evangelie te verkondigen. Wij hebben echter wel de evangeliën en het hele Nieuwe Testament, samen met het hele Oude Testament. Het standpunt dat we een uitlegger van de kerk nodig hebben, is puur Rooms: de Rooms Katholieke Kerk leert dat wij moeten geloven wat zij gelooft en ons te geloven voorhoudt.

Wie ben je eigenlijk. We hebben nog nooit van je gehoord.

Het is niet belangrijk wie ik ben. Het gaat erom: "Wat zegt de Schrift.". Ik hoop dat mensen de Bijbel beter gaan verstaan, en altijd weer terug zullen gaan naar de Bijbel.

Heb je theologie gestudeerd?

Nee, net zo min als bijvoorbeeld Mozes, Jozua, Amos, Petrus, Jakobus, Matthëus, Lukas en Johannes.

Misschien heb je gelijk, maar er is toch ook zoiets als pluriformiteit? Laat elke christen gaan naar de gemeente die hem / haar het meeste aanspreekt.

Eeuwenlang zijn Joden vervolgd en vermoord, is het echt goed om het gif van de vervangingstheologie dat daaraan in belangrijke mate heeft bijgedragen te blijven drinken?

God heeft mij anders geleid.

De bevinding is niet de norm, alleen de Schrift is de norm.

Je boek is te fel, te stellig.

De Bijbel is geen duister onbegrijpelijk boek. Slechts enkele schriftplaatsen zijn moeilijk te verstaan, maar die worden door de ongeleerde en onvaste mensen verdraaid (2 Petrus 3:16). De Schrift is nuttig tot lering en wederlegging (2 Timothëus 3:16).

Ik zie het anders.

Ik doe graag de Bijbel open om te zien hoe de zaken liggen (Handelingen 17:11).

Je hebt geen gelijk, omdat je ongelijk hebt.

We zijn uitgepraat.